ඉස්ලාමයේ වැරදි සොයන්නන්ගේ වැරදි ක්‍රමවේදය

ඉස්ලාමය යනු මෙලොව තිබෙන එකම සත්‍ය ධර්මයයි. සත්‍ය ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කරන ඇතැමුන් ඉස්ලාමය අසත්‍ය දහමක් යයි සනාත කිරීමට උත්සහ දරන අතර ඒ සඳහා නොයෙක් ආකාරයේ විවේචන හා අපහාස ඉදිරිපත් කරති. කෙසේනමුත් මෙම විවේචනයන් ඉදිරිපත් කිරීමට විවේචකයන් වැරදි ක්‍රමවේදයන් යොදා ගනිති. මෙම වැරදි ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නම් ඉස්ලාමයට …

Continue reading

නැමදුම් කිරීම සඳහා පල්ලියට යෑමට කාන්තාවන්ට අනුමැතියක් තිබේද?

මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට පල්ලියට ගොස් නැමදුම් කිරීමට අනුමැතියක් ඉස්ලාමය තුළ නොමැති බවත් මෙය කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීමක් ලෙසත් ඇතැමුන් චෝදනා කරති. ඔවුන් දකින පල්ලි වල කාන්තාවන් නොමැති බව පවසමින් තම චෝදනාව නිවැරදි බව සනාත කිරීමට මෙම විවේචකයින් උත්සහ කරති. කෙසේනමුත් මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට පල්ලියට පැමිණ නමස්කාර කිරීමට කිසිඳු තහනම් ඉස්ලාම් පනවා නොමැත. …

Continue reading