අල් කුර්ආනය ගැන

අල් කුර්ආනය පිලිබඳ වැදගත් තොරතුරු මෙම අංශයේ ඉදිරිපත් වී ඇත.

 1. අල් කුර්ආනය යනු කුමක්ද?
 2. අල් කුර්ආනයේ ඉතිහාසය
  1. අල් කුර්ආනයේ අහ්රුෆ් (අක්ෂර ආකාර) හත හා එය පරායනය කරන කිරාත් (ගායන ක්‍රම) දහය
  2. අල් කුර්ආනයේ පැරණි අත් පිටපත්
 3. අල් කුර්ආනයේ ආශ්චර්යය
  1. අල් කුර්ආනයේ කතෘ දෙවියන්(අල්ලාහ්) බව පිළිගැනීමට හේතුව
  2. අල් කුර්ආනයේ සඳහන් සැඟවුණු ඉතිහාසය පිලිබඳ ප්‍රාතිහාර්ය
 4. අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව
 5. තෆ්සීර් කලාව
  1. අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය

Comments are closed.