හින්දු ධර්ම ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වන මුහම්මද්(සල්) තුමාණෝ

බයිබලය හැරුණු විට මුහම්මද් (සල්) තුමා ගැන අනාවැකි සඳහන් තවත් ධර්ම ග්‍රන්ථ අද අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි මේ කුඩා ලිපියෙන් හෙළිදරව් කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ හින්දු ග්‍රන්ථ වල මුහම්මද් (සල්) තුමා පිළිබඳව සඳහන් අනාවැකි ගැනයි. ධර්ම ගවේශකයෙකුට මෙම අනාවැකි පහසුවෙන්ම වටහා ගන්න පුළුවන්. මුහම්මද් (සල්) තුමා පිළිබඳව හින්දු ග්‍රන්ථ වල…

Continue reading