හලාල් හරාම් යනු කුමක්ද?

අපගේ ජීවිතයේ ඇති නොයෙකුත් අවශ්‍යතා (භෞතික, ලෞකික හෝ අධ්‍යාත්මික) නිසි ආකාරයට අංග සම්පූර්ණ කර ගැනීම මගින්, දේව විඥාණයක් සහිත යහපත් මිනිසුන් ලෙස අපගේ මෙලොව ජීවිතයේ වගකීම සපුරාලීම උදෙසා අවශ්‍ය කෙරෙන අංග සම්පූර්ණ පැහැදිලි ජීවන මාර්ගයක්  අල්ලාහ් විසින් අපට පෙන්වා දී ඇත. මෙසේ ජීවන මාර්ගය පැහැදිලි කිරීමේදී ඇතැම් අංගයන් හෝ ක්‍රියාවන්…

Continue reading

ඉස්ලාමයේ මූලික විශ්වාසයන් හා වගකීම්

ඉස්ලාම් යනු මෙම විශ්වය හා මිනිසා නිර්මාණය කල අල්ලාහ් විසින් මිනිස් ජීවිතයේ අරමුණ, මෙලොව හා මරණින් පසු ජීවිතයේ ජය ලබා ගන්නා මාර්ගය මිනිසාට කියා දීම සඳහා මිනිසාට කියා දුන් දහමයි. මුල් මිනිසා වන ආදම් (ශාන්තිය ඔහුට හිමි වේවා) තුමා සිට මුහම්මද් ﷺ (ශාන්තිය ඔහුට හිමි වේවා) තුමා දක්වා විවිධ පණිවුඩකරුවන්…

Continue reading