ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද?

“ඉස්ලාම්” යන අරාබි පදයට අර්ථ දෙකක් ඇත. ඒවා නම්, අවනත වීම සාමය සර්ව බලධාරී ඒකක දෙවියන් වහන්සේට පිවිතුරු හදවතින් හා මුළු සිතින්ම අවනත වීම ඉස්ලාම් වේ. මෙසේ අවනත වීම නිසා සාමය නැමැති භාග්‍ය හිමි වේ. මේ ආකාරයට සර්වබලධාරී ඒකක දෙවියන් වහන්සේට අවනත වී සාමයෙන් ජීවත් වීම ලොව ඇති එකම යහමගයි.…

Continue reading

සලාතය(නැමදුම) ඉටු කරන අකාරය

සලාතය (නැමදුම) ඉටු කිරීම මුස්ලිම්වරයෙකුට අනිවාර්ය වගකීම් පහෙන් එකකි. මෙතුළින් අපට දෙවිඳුන්ට ලංවිය හැකි අතර චිත්තපාරිශුද්ධියට මඟ පාදයි. මෙම සලාතය සිදු කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පහත විස්තර වී ඇත. සලාතය ඉටු කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය සලාත වෙනුවෙන් නීයත් තියා (සිතින් සිතා) ක:බාව දෙසට හැරී සිට, පළමුවෙන්ම අල්ලාහු අක්බර් කියා කිව යුතු වේ.…

Continue reading