සලාතය(නැමදුම) ඉටු කරන අකාරය

සලාතය (නැමදුම) ඉටු කිරීම මුස්ලිම්වරයෙකුට අනිවාර්ය වගකීම් පහෙන් එකකි. මෙතුළින් අපට දෙවිඳුන්ට ලංවිය හැකි අතර චිත්තපාරිශුද්ධියට මඟ පාදයි. මෙම සලාතය සිදු කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පහත විස්තර වී ඇත. සලාතය ඉටු කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය සලාත වෙනුවෙන් නීයත් තියා (සිතින් සිතා) ක:බාව දෙසට හැරී සිට, පළමුවෙන්ම අල්ලාහු අක්බර් කියා කිව යුතු වේ.…

Continue reading