ආදම් තුමාට නමස්කාර කරන ලෙස අල්ලාහ් සුරදූතයින්ට අණ කළාද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ආදම් තුමාට නමස්කාර කරන ලෙස අල්ලාහ් සුරදූතයින්ට අණ කළාද? සර්ව බලධාරී දෙවියන් පළමු මිනිසා …

Continue reading

විනිශ්චය දිනයේ සිටින කණ්ඩායම් ගණන කීයද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. විනිශ්චය දිනයේ සිටින කණ්ඩායම් ගණන කීයද? මෙම ලෝකයේ මිනිසා හා ජින්වරුන් කළ ක්‍රියා විනිශ්චය …

Continue reading

අල්ලාහ්ට ගණන් බැරිද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. අල්ලාහ්ට ගණන් බැරිද? ඉස්ලාමීය උරුම දේපළ පිළිබඳනීතියෙහි ඇතැමුන්ට හයෙන් කොටසක්, ඇතැමුන්ට තුනෙන් කොටසක්, ඇතැමුන්ට …

Continue reading

පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට තම ක්‍රියාවන්ගේ වාර්තාව හිමි වන්නේ කෙසේද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට තම ක්‍රියාවන්ගේ වාර්තාව හිමි වන්නේ කෙසේද? මෙම ලෝකයේ මිනිසා හා …

Continue reading

ස්වර්ගයේ තිබෙන උයන් ගණන කීයද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ස්වර්ගයේ තිබෙන උයන් ගණන කීයද? අල්ලාහ්ට කිසිම ආදේශයක් නොතබමින් අල්ලාහ්ගේ අණට අනුව ජීවත් වූ …

Continue reading

නූහ් නබි තුමාගේ ජනතාව ඔහුව තම නගරයෙන් පිටමං කළාද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. නූහ් නබි තුමාගේ ජනතාව ඔහුව තම නගරයෙන් පිටමං කළාද? නූහ් යනු අල්ලාහ් විසින් තෝරා …

Continue reading

ලූත් නබි තුමාගේ ජනතාව ඔහුට ලබා දුන් පිළිතුර?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ලූත් නබි තුමාගේ ජනතාව ඔහුට ලබා දුන් පිළිතුර? ලූත් යනු අල්ලාහ් විසින් තෝරා පත් …

Continue reading

ඉස්ලාම් දහමේ කාන්තාවන් හා පිරිමින් අතර සමානාත්මතාවය

ඉස්ලාම් දහම විවේචනය කරන ඇතැම් විවේචකයන් පවසන්නේ ඉස්ලාම් දහම කාන්තාවන් පහත් ලෙස සලකන බවයි. නමුත් අල්ලාහ් විසින් තම දූතයාවු නබි මුහම්මද් ﷺ තුමාණන් හරහා පහළ කළ ඉස්ලාමිය නීතිය (ෂරියා නීතිය) මගින් දැනුම් දෙනු ලබන්නේ පිරිමින් මෙන්ම කාන්තවන්ද අංග සමිපූර්ණ මනුෂයන් බවයි. එනිසා කාන්තවන්ද (පිරිමින් සේම) දහමෙහි පනවා ඇති මූලික කරුණු තුන වන …

Continue reading

අල් ට(ත)ක්යා පිළිබඳ විග්‍රහයක්

‘අල් ට(ත)ක්යා’ යන අරාබි පාරිභාෂික පදයේ ශබ්ද කෝෂ අර්ථය පළමු ව විමසා බලමු. “Lane’s Lexicon” නමැති අරාබි – ඉංග්‍රීසි ශබ්ද කෝෂයට අනුව ‘ටක්යා’ යන අරාබි පදයේ මුලය වන්නේ ‘වකා’යන පදයයි. ‘ආත්මාරක්ෂාව’ හා ‘ආරාක්ෂා කර ගැනීම’ වැනි අර්ථ එහි අන්තර්ගතය. සත්‍යය සැඟවීමෙන් ‘ආත්මාරක්ෂාව’ ඇති කර ගැනීම මෙහි ප්‍රායෝගික අර්ථයයි. ‘අල් ටක්යා’ …

Continue reading