ධර්ම ගවේෂණ

බොහෝ දහම් හා දර්ශන ලෝකයේ තිබෙන බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. නමුත් මෙම දහම් බොහොමයක් අතර පොදු සමානතාවයක් තිබෙන බව ධර්ම ගවේෂකයෙකුට පහසුවෙන් වටහා ගත හැක. ඒ අනුව පහත දහම් පිලිබඳ ගවේෂණ මෙම අංශයේ සාකච්චා වේ.

Comments are closed.