නොමඟ ගියවුන්

ඉස්ලාම් දහමෙන් බැහැර වූවන් හා අනෙකුත් නොමඟ ගියවුන් පිළිබඳව හා ඔවුන්ගේ වැරදි මත, වැරදි වටහා ගැනීම් පිලිබඳ කරුණු මෙම අංශයේ ඉදිරිපත් වී ඇත.

  1. ශියාවරුන්
  2. කාදියානිවරුන්
  3. අහ්ලුල් කුර්ආන්වරුන්
  4. සබ්මිටර්ස්

 

Comments are closed.