කාදියානිවරුන්

කාදියානිවරුන් යනු කවුරුන්ද? ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන් කවරේද? ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන් ඉස්ලාම් දහමට අන්කූලයිද? ඔවුන් මුස්ලිම්වරුන්ද? යනාදී කරුණු පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීම මෙම අංශයේ අරමුණයි.

  1. කාදියානිවරුන් යනු කවුරුන්ද?

Comments are closed.