පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට තම ක්‍රියාවන්ගේ වාර්තාව හිමි වන්නේ කෙසේද?

අල් කුර්ආනයේ ඇතැම් පරස්පරවිරෝධිතා තිබෙන බව අල් කුර්ආනය වෙවේචනය කරන ඇතැම් අය පවසනවා. නමුත් අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන නිවැරදි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරනවා නම් මෙවන් පරස්පර විරෝධිතා කිසිවක් අල් කුර් ආනයේ නොමැති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්.

පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට තම ක්‍රියාවන්ගේ වාර්තාව හිමි වන්නේ කෙසේද?

මෙම ලෝකයේ මිනිසා හා ජින්වරුන් කළ ක්‍රියා විනිශ්චය දිනයේදී (අවසාන දිනයේදී) අල්ලාහ් විසින් විනිශ්චයට ලක්කරනු ලබනවා. පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට තාම කළ ක්‍රියාවන්ගේ වාර්තාව ඔවුන්ගේ වම් අතට ලබා දෙනවා. මෙම සිදු වීම අල් කුර්ආනයේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා.

පුස්තකය තම වම’තෙහි දෙන ලද තැනැත්තා “මාගේ පුස්තකය මට නොදී තිබිය යුතු නොවේ ද? මාගේ විභාගය කුමක් වේ දැයි මම නොදනිමි. (මරණයත් සමඟ) මාගේ කථාව අවසන් වී තිබිය යුතු නොවේ ද? මාගේ ධනය මා ආරක්ෂා නො කළේ ය. මාගේ බලය මාගෙන් විනාශ විය” යැයි පවසයි. [අල් කුර්ආනය 69 : 25,26,27,28,29]

ඒ වගේම පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට මෙම වාර්තාව තම වම් අතට ලබා දෙන්නේ ඔවුන්ගේ පිටු පසින් බව පහත කුර්ආන් වැකියෙන් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්.

කවරෙකුට තම පිටු පසින් තම වාර්තා පොත දෙනු ලබන්නේ ද ඔහු විනාශයක් කැඳවයි. [අල් කුර්ආනය 84:10]

ඉහත සඳහන් වැකි දෙකේ පරස්පරවිරෝධීතාවයක් ඇති බව ඇතැම් විවේචකයන් පවසනවා. “වාර්තාව ලබා දෙනුයේ වම් පසින්ද, නොඑසේනම් පිටු පසින්ද?” යැයි ප්‍රශ්න කරමින් පරස්පරවිරෝධීතාවයක් ගොඩනැගීමට ඔවුන් උත්සහ දරනවා. නමුත් මෙම වැකි වලින් පැහැදිලිවම පිළිබිඹු වන්නේ පරලොව ජයග්‍රහණය නොලද පිරිසට තම වාර්තාව ඔවුන්ගේ පිටු පසින් තම වම් අතට ලබා දෙන බවයි. එනිසා මෙම වැකි වල කිසිඳු පරස්පරවිරෝධීතාවයක් නොමැති බව ඉතා පැහැදිලියි.

—————————————————————————————————————————————–

අල් කුර්ආනයේ තිබෙනවා යැයි විවේචකයන් සලකන පරස්පරවිරෝධීතා සඳහා පැහැදිලි කිරීම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *