නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවාද? පොත් පිංච

creatorbookletsamplepages

“නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවාද?” විචාරශීලී ඔබට වැදගත් වන පොත
බාගතකරගන්න (Download)

මෙම විශ්වය නිර්මාණය කළ නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව සනාථ කරන මූලික හේතු කිහිපයක් මෙම පොතේ අඩංගුයි.

මෙම පොත පහත ස්ථානවලින් ඔබට මිලදී ගත හැකියි.

Islamic Book House
ඉස්ලාමික් බුක් හවස්
77, Dematagoda Road, Maradana.
Colombo
00900
Sri Lanka
IQRA Book Center
79, Dematagoda Road,
Colombo 09,
Sri Lanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *