ඉස්ලාම්

ඉස්ලාම් දහම යනු අල්ලාහ් විසින් මිනිසාගේ යහපත සඳහා අනාවරණය කළ සත්‍ය දහමයි. ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් ගැන සැලකීමේදී එහි විෂය කරුණු පුළුල් වුනද ඉස්ලාමීය මූලික ඉගැන්වීම් පිලිබඳ අවබෝධයක් තිබීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඉස්ලාම් දහම පිලිබඳ කරුණු වෙබ් අඩවියේ අප ඉදිරිපත් කර ඇත්තෙමු.

  1. ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද?
  2. ඉස්ලාමීය දේවවේදය
  3. ඉස්ලාමීය මූලික විශ්වාසයන් හා වගකීම්
  4. ඉස්ලාමීය මූලාශ්‍ර
  5. හලාල් හරාම් යනු කුමක්ද?
  6. විවිධ විෂයන් පිලිබඳ ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්