ජිහාද් පිලිබඳ වැරදි වැටහීම

ඉස්ලාමය පිළිබඳව තිබෙන වැරදි වැටහීම් අතුරින් ජිහාද් පිලිබඳ වැරදි වැටහීම ප්‍රමුක ස්ථානයක් ගන්නවා. ඇතැම් උදවිය සිතන්නේ ජිහාද් යනු ඉස්ලාම් දහම ප්‍රචාරය කිරීමට කරන යුද්ධයක් බවයි. තවත් සමහරුන් සිතන්නේ ජිහාද් යනු මුස්ලිම් නොවන ජනයා මරා දැමීම සඳහා වූ යුද්ධයක් බවයි. මේ අකාරයෙන් විවිධාකාරයේ වැරදි මත සමාජය තුළ තිබෙනවා අපට දැක ගන්න පුළුවන්. කෙසේනමුත් ඉස්ලාමීය ඉතිහාසය, ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් යනාදිය නිවැරදිව විවෘත මනසකින් පරිශීලනය කරනවා නම් මෙම වැරදි වැටහීම් තම මනසින් ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ලිපි පහත සඳහන් වී තිබෙනවා.

  1. ජිහාද් යනු කුමක්ද?
  2. ඉස්ලාම් යනු කඩුවෙන් පතුරවන ලද දහමක්ද?
  3. මුස්ලිම් නොවන සියල්ල මරා දමන ලෙස ඉස්ලාම් දහම පවසනවාද?

Comments are closed.