ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය පිලිබඳ වැරදි වැටහීම

ඉස්ලාම් දහම යනු පරිපූර්ණ ජීවන ක්‍රමයක්, එනිසා මිනිස් ජීවිතයේ සෑම අංශයක් සඳහාම ඉගැන්වීම් ඉස්ලාමය තුළ අඩංගුයි. එනිසා යහ සමාජයක් බිහි කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා මෙන්ම රාජ්‍යපාලනය සඳහා වූ ඉගැන්වීම් ඉස්ලාම් දහම තුළ තිබෙනවා. ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතියත් රාජ්‍යපාලනය සඳහා වූ ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අතුරින් එකක්. කෙසේනමුත් මෙම ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය පිලිබඳ අද සමාජයේ ඇතැමුන්ට වැරදි වැටහීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය සඳහන් කරමින් මුළු ඉස්ලාම් ධර්මයම විවේචනය කරන ඇතැම් නූතන විවේචනයක්ද අද සමාජයේ අපට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙම වැරදි අවබෝධය සඳහා වූ පැහැදිලි කිරීම් පහත සඳහන් වී තිබෙනවා.

  1.  “ෂරිආ” පිළිවෙත පිළිබඳ විමසුමක්.
  2. ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය කුරීරුද?
  3. ඉස්ලාමය හැර යන්නාට මරණ දඬුවමද?
  4. අතවරයට ලක් වූ කාන්තාව තමාට සිදු වූ විපත සනාථ කිරීමට සාක්ෂි හතරක් ඉදිරිපත් කළ යුතුද?
  5. විදේශ තානාපතිවරුන් ඝාතනය කිරීම ඉස්ලාමය අනුමත කරනවාද?

Comments are closed.