බයිබලයේ යෙසේයා පොතේ සඳහන් මුහම්මද් ﷺ තුමාණෝ

බයිබලයේ පැරණි ගිවිසුම කියවීමේදී අබ්‍රහම්ගේ එක් පුත්‍රයෙකු වන ඉස්මයීල්ගේ පරම්පරාවෙන් දේව පණිවුඩකරුවෙකු පැමිණෙන බව සුපරික්ෂාකාරීව බලන කෙනෙකුට වටහා ගන්න පුළුවන්. බයිබලයේ ඇතුලත් වී ඇති යෙසේයා පොතේ මෙම දේව පණිවුඩකරුවා පිලිබඳ පැහැදිලි විස්තර කිරීමක් තිබෙනවා.

දෙවි මෙම දෙව පණිවුඩකරුවා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට නම් දෙකක් භාවිතා කර තිබෙනවා. එනම් “දෙවිගේ සේවකයා”, “තෝරාගනු ලැබූ තැනැත්තා”.

මෙන්න, මාගේ අනුමැතිය ඇති මාගේ සේවකයා! මා තෝරාගත් සේවකයා මොහුය, …… [යෙසායා 42:1]

යෙසායා පොතේ මුල් පිටපත ලියවී ඇත්තේ හේබ්‍රව් භාෂාවෙන්. අරාබි භාෂාව හා හේබ්‍රව් භාෂාව අතර සමානකම් රාශියක්ම තිබෙනවා. ඒ නිසාම මේ භාෂා දෙක සේමටික් භාෂා යැයි ද හඳුන්වනු ලබනවා. හේබ්‍රව් වචනක් වන “එබෙද්” යන්න සේවකයා යැයි පැවසීමට භාවිතා වී තිබෙන අතර සේවකයා යන වචනයේ අරාබි වචනය “අබ්ද්”. “දෙවිගේ සේවකයා” හි  අරාබි පරිවර්තනය “අබ්දුල්ලාහ්” ය. තවද තෝරාගනු ලැබූ තැනැත්තා හි අරාබි වචනය “මුස්තාෆා” යන වචනයයි.

මෙම නම් දෙකම ඉස්මයීල්ගේ පුත්‍රයෙකු වන කෙදාර්ගේ පරම්පරාවෙන් පැමිණි මුහම්මද් ﷺ තුමාට භාවිතා වී තිබෙන බව මුහම්මද් ﷺ තුමාගේ ජීවිත කතාව ගැන දන්නා කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම සොයා ගන්න පුළුවන්.

මුහම්මද් ﷺ තුමාගේ මිත්‍රයෙකු වන උමර් තුමා මෙසේ පවසා තිබෙනවා:

නබිවරයා (මුහම්මද්) මෙසේ පැවසු බව මම ඇසුවා: “මරියම්ගේ පුත්‍රයාව(යෙහෙසුස්ව) කිතුනුවන් සීමාව ඉක්මවා ප්‍රසංශා කලාක් මෙන් මාව ප්‍රසංශා කරන්න එපා. මම සේවකයෙක් පමණයි. එනිසා මාව අල්ලාහ්ගේ සේවකයා (අබ්දුල්ලාහ්) හා දූතයා ලෙස ආමන්ත්‍රණය කරන්න. [1]

ඒ වගේම දේව පණිවුඩකරුවන් යනු අල්ලාහ් විසින් තෝරාගත් පුද්ගලයන් යන පදනම අනුව මුහම්මද් තුමාට තෝරා ගනු ලැබූ තැනැත්තා (මුස්තාෆා) යන නමද භාවිතා වී තිබෙනවා[2].

මීට අමතරව මුහම්මද් තුමාගේ පැමිණීම පිලිබඳ තවත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් යෙසායා පොතේ අඩංගු වෙනවා. මේ පිළිබඳව අප ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

මූලාශ්‍රයන්

[1] Sahih Bukhari, Kitab Ahadees al-Ambiyaa (Prophets) 60, Chapter 48, Hadith 654.

[2] Quran 22:75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *