නිර්මාණකරුව නිර්මාණය කළේ කවුරුන්ද?

මෙම විශ්වය නිර්මාණය වූ දෙයක් බවත්, එය නිර්මාණය වීමට හේතු වූ හේතුකාරකයක් තිබිය යුතු බවත් පැහැදිලි සාක්ෂි තුලින් අපට වටහාගන්න පුළුවන්. මෙම හේතුකාරකය හැඳින්වීමට මැවුම්කරුවා, දෙවි යන නම් ආගම්වල භාවිතා වෙන බවත් පැහැදිලි කරුණක්. මෙවන් මැවුම්කරුවෙකුගේ පැවැත්ම බුද්ධිමත් අකාරයෙන් සනාථ වෙන අවස්තාවන් වලදී මෙම මතයට විරුද්ධ පිරිස් අසන එක ප්‍රධාන …

Continue reading

නිර්මාණන්‍යායයේ දාර්ශනික පදනම

මැවුම්වාදය කියන වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද ? මෙම වචනයට විවිධ අර්ථකතනයන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙම අරමුණ අන්තර්ජාල අඩවිය පුරාවටම මෙම මැවුම්වාදය කියන අර්ථය භාවිතා වෙන්නේ එක් විශේෂ අර්ථයකින්. මෙම විශ්වය ඇතුළුව එහි අඩංගු සියලුම දේවල් යම් බාහිර බලවේගයක් නිසා නිර්මාණය වුනා යන මතයයි මැවුම්වාදය යන වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ. මෙම …

Continue reading