ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව නිර්මාණන්‍යාය අසත්‍ය කරනවාද?

“ආරම්භයක් ඇති ඕනෑම දෙයකට හේතුවක් තිබිය යුතුයි” යන ප්‍රත්‍යාස්තූපය විශ්වයේ ආරම්භයට හේතුවක් තිබිය යුතුයි යන නිගමනය සනාථ කරනවා. නමුත් මෙම “ආරම්භයක් ඇති ඕනෑම දෙයකට හේතුවක් තිබිය යුතුයි” යන ප්‍රත්‍යා ස්තූපය නිවැරදි නොවන බව ඇතැම් පුද්ගලයින් පවසනවා. මෙසේ පැවසීමට හේතුව ක්වන්ටම් රික්තකයක් තුළ කිසිම හේතුවක් නොමැතිව සිදුවන අණු පරමාණුක ක්‍රියාවන් පිළිබඳව …

Continue reading

මිනිස් උණ්ඩුකපුච්ඡය නිර්මාණකරුවාගේ අතපසුවීමක්ද?

එක් ජීවී කාණ්ඩයකින් තවත් ජීවී කාණ්ඩයක් පරිනාමය විය හැකියි යැයි පිළිගන්නා පරිනාමවාදීන් මිනිසා යනු පූර්වජ ජීවී කාණ්ඩයකින් පරිණාමය වූ ජීවීයෙක් බව පවසනවා. ඔවුන්ගේ මතය ඔප්පුකිරීම සඳහා ඇතැම් හේතුන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඉන් එකක් නම්, ඔවුන් පවසන මිනිසා සතුව ඇති මිනිසාට අනවශ්‍ය අවයවයි. මූලික වශයෙන් මෙහිදී උණ්ඩුකපුච්ඡය නම් අවයවය මිනිසාට …

Continue reading