අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ කාල වල සිටින පුද්ගලයින්ට තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් අකාරයෙනුයි. අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව අතර සම්බන්ධය පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමටඅල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව නම් ලිපිය කියවන්න. මීට අමතරව අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් තේරුම් ගැනීමේ විද්වත් ක්‍රමවේදයත් අප දැන සිටිය යුතුයි.


අනුපරමාණුක අංශු පිළිබඳව පවසන අල් කුරානය

පරමාණුව කියන වචනය අද ජීවත් වන අපට නුපුරුදු වචනයක් නොවෙයි. පරමාණුව භෞතික වස්තූන්ගේ මූලික ඒකකය ලෙස සරලව හඳුන්වාදෙන්න පුළුවන්. පරමාණුව පිළිබඳව අපට පමණක් නොව අතීතයේ සිටි විද්වතුන්ටත් තරමක අවබෝධයක් තිබුණා. නමුත් අතීතයේ සිටි පැරැන්නන්ට වඩා අද ජීවත් වන අප පරමාණුව ගැන බොහෝ කරුණු දන්නවා. මෙයට හේතුව අප ජීවත් වන කාලයේ…

Continue reading