සැබෑ පරිණාමය

අද සිටින ජීවින් සම්භවය වූයේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නයට ඇතැමුන් ලබා දෙන පිළිතුර වනුයේ “පරිණාමවාදයයි”. ඇත්තෙන්ම පරිණාමවාදය යනු කුමක්ද? නිර්මාණන්‍යාය ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමට පරිණාමවාදය උපයෝගී කරගත හැකිද? පරිණාමවාදය විද්‍යාත්මක සත්‍යයක්ද? පරිණාමවාදය සඳහා සාක්ෂි තිබෙනවාද? යනාදී ප්‍රශ්න සඳහා වූ පැහැදිලි කිරීම් මෙම පිටුවේ ගොනු කර ඇත.

  1. පරිණාමවාදය – දාර්ශනික, ඉස්‌ලාමීය හා විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටිකෝණයෙන්
  2. පරිණාමවාදයේ පරිණාමය හා අතරමං වීම!
  3. නිර්මාණන්‍යාය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පරිණාමවාදය භාවිතා කරන්න පුලුවන්ද?
  4. පරිණාමවාදය හා අතරමැදි ෆොසිල
  5. මිනිස් උණ්ඩුකපුච්ඡය නිර්මාණකරුවාගේ අතපසුවීමක්ද?
  6. සෛලයේ DNA විකෘති නිවැරදි කරන යාන්ත්‍රණය විකෘතියකින් හටගත්තාද?

Comments are closed.