මිනිසාගේ දහම – දේශනය

මෙම වීඩියෝ පටයේ තිබෙන කරුණු “මිනිසාගේ දහම” නම් ලිපියේ සඳහන් වී තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *