හදීස් ගවේෂණ

මෙම අංශයේ හදීස් පිළිබඳවත්, හදීස් කලාව පිළිබඳවත්, විවිධ හදීස් සම්බන්ධ ගවේෂණ පිළිබඳවත් තොරතුරු ගොනු වී ඇත.

මේ අනුව ඇතැම් හදීස් පිලිබඳ ගවේෂණ පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත. මෙම ගවේෂණය තුළින් සාකච්චා වන හදීසයේ විශ්වාසනීයතාවය කෙබඳුද, එම හදීසය පිළිගත නොහැකි නම් එයට හේතුව කුමක්ද යනාදී කරුණු සාකච්චා වේ.

Comments are closed.