සමාජ සංවාද පොත් පෙළ – ඉස්ලාම් පිලිබඳ වැරදිමත සඳහා පිළිතුරු

ඉස්ලාමයට එරෙහිව එල්ලවන ඇතැම් චෝදනා සඳහා විස්තරාත්මක පිළිතුරු ඇතුලත් පොත් පෙළ.

  1. මාංශ අනුභවය
  2. මුස්ලිම් ජනගහන වර්ධන භීතිකාව
  3. අසාමාන්‍ය මුස්ලිම් පල්ලි ව්‍යාප්තිය
  4. ආසියාතික බෞද්ධ රටවල් ඉස්ලාමීයකරණය
  5. අල් කාඉදා, අල් ජිහාද් මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදයේ යතාර්ථය
  6. අන්තවාදී ඉස්ලාමීය ඇඳුම් පැළඳුම්

මෙම පොත් පෙළ සමස්ත ලංකා ජම්මියතුල් උලමා සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *