ඉස්ලාමයේ මූලික විශ්වාසයන් හා වගකීම්

ඉස්ලාම් යනු මෙම විශ්වය හා මිනිසා නිර්මාණය කල අල්ලාහ් විසින් මිනිස් ජීවිතයේ අරමුණ, මෙලොව හා මරණින් පසු ජීවිතයේ ජය ලබා ගන්නා මාර්ගය මිනිසාට කියා දීම සඳහා මිනිසාට කියා දුන් දහමයි. මුල් මිනිසා වන ආදම් (ශාන්තිය ඔහුට හිමි වේවා) තුමා සිට මුහම්මද් ﷺ (ශාන්තිය ඔහුට හිමි වේවා) තුමා දක්වා විවිධ පණිවුඩකරුවන්…

Continue reading