විදේශ තානාපතිවරුන් ඝාතනය කිරීම ඉස්ලාමය අනුමත කරනවාද?

මිනිස් ජීවිතයේ සියලුම අංශ සඳහා මඟ පෙන්වන ඉස්ලාම් දහම තුළ රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳවද ඉගැන්වීම් ඇතුලත් වී තිබේ. මේ අනුව ඉස්ලාමීය රටක් තම අසල්වැසි රටක් සමඟ ක්‍රියා කල යුත්තේ කෙසේද යන්නත් ඉස්ලාම් දහමේ සඳහන් වී ඇත. මෙම කරුණු අතුරින් අන් රටවල නියෝජිතයන්,තානාපතිවරුන්, පණිවුඩකරුවන් යනාදී පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද යැයි…

Continue reading